cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Założenia programowe


Celem naszej codziennej pracy jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego dziecka. Z tego powodu obok zajęć i zabaw grupowych mających charakter integracyjny udostępniamy dzieciom wiele różnych zabawek i pomocy zgromadzonych w „kącikach tematycznych”. Różnorodne zajęcia umożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój, są również okazją do świetnej zabawy.

Program naszego przedszkola realizuje ideę podmiotowości i nastawiony jest na stymulowanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami. Opiera się na aktywności wychowanków rozwijając mocne strony szeroko pojętej samodzielności, która ma przejawiać się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania różnych zadań oraz radzenia sobie z problemami. W naszym programie wychowawczym duży nacisk kładziemy na harmonijne życie naszego wychowanka w grupie rówieśniczej. Czerpiemy inspirację z metody Pedagogiki Marii Montessori, której elementy wykorzystujemy do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Pracujemy w oparciu o program wychowania i edukacji przedszkolnej „Odkrywam siebie” wydawnictwa MAC Edukacja; autorstwa Wiesławy Żaba-Żabińskiej i Małgorzaty Skrobacz, który jest dopuszczony do użytku przedszkolnego przez Ministra właściwego do spraw Oświaty i Wychowania.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

– Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenie do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2009 r. nr 89, poz. 730)